حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها در سال 96 تعیین شد.

166315/ت 54144 ه
هیات وزیران در جلسه 1395/12/25 به پیشنهاد شماره 60/270665 مورخ 1395/12/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع تصویب نامه شماره 169092/ت 52894 مورخ 1394/12/14 و اصلاحات بعدی آن برای اجرا در سال 1396 تنفیذ می شود.
2- ثبت سفارش و و ورود خودروهای سواری با حجک موتور بیش از 2500 سی سی مجاز نمی باشد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور