اعلام ضوابط صدور کالاهای مشمول محدودیت وممنوعیت های صادراتی ازمحل مصوبه شماره 89843 شورای اقتصاد

150064/258

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 532مورخ 25/12/93 درخصوص اعلام ضوابط صدور کالاهای مشمول محدودیت و ممنوعیت های صادراتی ازمحل مصوبه شماره 89843- 29/7/93 شورای اقتصاد به پیوست تصویرنامه شماره 43307/210/94مورخ 11/7/94 دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویرنامه شماره 148116/60مورخ 5/7/94 دفتر امورصنایع معدنی وزارت متبوع ارسال واعلام می دارد :
کد تعرفه صحیح کالای مندرج در ردیف 24 جدول اقلام عوارضی ضمیمه بخشنامه فوق الذکر مبنی بر وضع عوارض بمیزان 35درصد ارزش کالا صرفأ برای سولفور مولیبدن 28309090 می باشد .
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام ،مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

150064-258