ارزش موتورسیکلتهای آسیایی و اروپایی سال 2014 و برخی قطعات عمده وارداتی

شماره بخشنامه: 257664/8174/204/24/579
مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 257664/8174/204/24/579 مورخ 28/12/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 530 کمیته گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ ارزش انواع موتورسیکلت به همراه ارزش قطعات عمده وارده سال 2014 ساخت کشورهای آسیایی و اروپایی ارسال می گردد. دستور فرمایند ارزشگذاری موتورسیکلت وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد. با عنایت به اینکه ترخیص موتورسیکلت به صورت CBU منوط به رعایت آیین نامه ضوابط فنی و واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28818هـ مورخ 10/4/1382 هیات وزیران می باشد لذا ضمن رعایت کامل مقررات قبل از ترخیص با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه هماهنگی لازم صورت پذیرد.
ارزش CBU  موتورسیکلتها سال 2014
 

ردیف مشخصات موتور سیکلت ساخت چین دلار (FOB)
(از نوع معمولی)
هند و مالزی و اندونزی
(FOB)
(از نوع معمولی)
ساخت ژاپن دلار
(FOB)
(از نوع معمولی)
1 موتور سیکلت 50  سی سی 220 325 570
2 موتور سیکلت 70  سی سی 265 380 685
3 موتور سیکلت 100  سی سی 330 650 1210
4 موتور سیکلت 125  سی سی 389 895 1490
5 موتور سیکلت 150  سی سی 485 1210 1930
6 موتور سیکلت 180  سی سی 630 1365 2370
7 موتور سیکلت 200  سی سی 788 1525 2750
8 موتور سیکلت 250  سی سی 998 1840 3300
9 موتور سیکلت 400  سی سی 1210 2575 4200
10 موتور سیکلت 450  سی سی 1420 2890 4650
11 موتور سیکلت 750  سی سی 1945 3780 6050
12 موتور سیکلت 1000  سی سی 7590
13 موتور سیکلت 1100  سی سی 9250
14 موتور سیکلت 1300  سی سی 10900
15 موتور سیکلت 2900  سی سی 16000

تبصره 1) در تعیین ارزش موتورسیکلتهای تریل (پرشی) معادل 40% (چهل درصد) و اسکوتر معادل 10% به ارزشهای فوق اضافه گر دد. تبصره 2) در مورد موتور سیکلتهای با سال ساخت کمتر با کسر 3% (سه درصد) به ازاء هر سال تعیین ارزش نو سال ساخت گردد. تبصره 3) ارزشهای فوق در اجرای تبصره 8 قانون خودرو و جهت محاسبه و اخذ حقوق ورودی می باشد.تبصره 4) جهت تعیین ارزش معاملاتی (جهت محاسبه بهای مال قاچاق) پس از تعیین درصد استهلاک نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام گردد. تبصره 5) درصد ارزش برخی از قطعات عمده واردات موتور سیکلتهای فوق بشرح جدول پیوست تعیین می گردد
ارزش قطعات عمده وارداتی موتور سیکلتهای فوق به دلار (برمبنای موتور سیکلتهای چینی) 
 

 
ردیف
شرح درصد قطعات وارداتی 70 سی سی 100 سی سی 125 سی سی 150 سی سی 200 سی سی
1 ست انجین کامل 35 درصد 93 115 137 170 275
2 تنه کامل با قاب بغل و جعبه ابزار 7/8 درصد 23 30 34 42 69
3 سیستم کامل اگزوز 6/2 درصد 9/6 70/8 5/10 13 21
4 سیستم سوخت رسانی 82/2 درصد 5/7 5/9 11 70/13 5/22
5 زین کامل 84/1 درصد 90/4 20/6 2/7 9 5/14
6 سیستم باک کامل 83/3 درصد 10 7/12 90/14 50/18 20/30
7 ست گلگیر جلو وعقب 2/3 درصد 5/8 11 5/12 50/15 20/25
8 مجموعه چراغها و  راهنما 8/2درصد 40/7 30/9 90/10 60/13 22
9 ست سیم کشی کامل و سوییچ و بوق و اتوماتیک راهنما5/5 درصد 5/14 30/18 5/21 6/26 40/43
10 ست مارکها و برچسبها 42/0 درصد 2/1 42/1 70/1 10/2 33
11 ست چرخها و سیستم ترمز کامل 49/13 درصد 5/35 70/44 53 65 106
12 مجموعه فرمان و متعلقات شامل کیلومتر و قلوه ها و سیم ترمز و آینه و کلاچ 96/5 درصد 16 80/19 23 80/28 47
13 مجموعه جاپایی و جکها و پدالها 7/2 درصد 20/7 9/8 5/10 13 30/21
14 سیستم تعلیق جلو و عقب شامل کمکهای جلو و عقب و دوشاخ عقب و قاب زنجیر10/9درصد 24 20/30 40/35 44 80/71

جدولها از سایت شرکت رهپویان مسیح گرفته شده است .