آیین نامه راهنمایان گردشگری

2/10/1394 هـ51425ت/128938شماره
سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری
هیأت وزیران در جلسه 1/9/1394 به پیشنهاد شماره 22387/932 مورخ 7/10/1393 سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ آیین نامه راهنمایان گردشگری را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ راهنمایان گردشگری: کسانی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه٬ گردشگران و مسافران داخلی و خارجی را در بازدید از اماکن تاریخی٬ فرهنگی٬ طبیعی٬ زیارتی٬ سلامت و سایر جاذبه ها و نقاط دیدنی کشور راهنمایی نمایند و به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
1ـ راهنمای گردشگری داخلی: کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آییننامه٬ گردشگران و مسافران ایرانی را در بازدید از اماکن تاریخی٬ فرهنگی٬ طبیعی٬ زیارتی٬ سلامت و سایر جاذبه و نقاط دیدنی کشور راهنمایی کند.
2ـ راهنمای گردشگری بین المللی (ورودی و خروجی): کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه٬ راهنمایی گردشگران ورودی به کشور و ایرانیان علاقمند به بازدید از سایر کشورها را بر عهده دارد و تسلط و اطلاعات کافی درباره میراث فرهنگی و طبیعی٬ آداب و رسوم و مقررات داخل کشور و کشور مقصد را داشته باشد و اطلاعات لازم را بهزبان قابل درک برای گردشگران توضیح دهد.
3 ـ راهنمای گردشگری تخصصی: کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آییننامه ٬ راهنمایی گردشگران و مسافران داخلی یا ورودی به کشور را با علایق خاص نظیر طبیعت گردی تخصصی٬ گردشگری سلامت٬ گردشگری ورزشی٬ گردشگری زیارت٬ گردشگری دریایی در بازدید و بهره مندی از خدمات تخصصی مرتبط بر عهده دارد. این قبیل راهنمایان علاوه بر تسلط و اطلاعات کافی درباره میراث فرهنگی و طبیعی٬ آداب و رسوم و مقررات منطقه فعالیت خود باید تخصص لازم در حوزه گشت های تخصصی مربوط را نیز دارا بوده و بتواند اطلاعات را به زبان قابل درک برای گردشگران توضیح داده و آنان را از خطرات احتمالی پیش از سفر و در هنگام سفر آگاه نماید و حداقل به یک زبان خارجی تسلط داشته باشد.
ب ـ سازمان: سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری
ماده2ـ راهنمایان گردشگری جهت اخذ مجوز فعالیت باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ متدین به دین اسلام یا اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ داشتن حداقل 22 سال سن
ت ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر از مراجع ذیصلاح
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذیصلاح
ج ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
چ ـ موفقیت در مصاحبه عمومی و اختصاصی
ح ـ گذ ر اندن دوره تخصصی راهنمایان گردشگری و موفقیت در آزمون و اخذ مدرک پایان دوره از مراجع ذیصلاح
خ ـ داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت برای متقاضیان مرد
د ـ دارا بودن سلامت جسمانی متناسب با موضوع فعالیت و سلامت روانی به تأیید پزشک معتمد سازمان
ذ ـ تسلط به یکی از زبانهای خارجی (برای راهنمایان گردشگری بینالمللی)
تبصره1ـ دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری مرتبط با گردشگری به تشخیص سازمان از داشتن شرط موضوع بند (ح) ماده (2) این آیین نامه معاف میباشند اما قبولی در آزمون و اخذ مدرک پایان دوره از مراجع ذیصلاح الزامی است.
تبصره2ـ متقاضیانی که مشغول به تحصیل در مقطع بالاتر از کارشناسی میباشند٬ با ارایه معافیت تحصیلی٬ میتوانند درخواست صدور کارت نمایند.
ماده3ـ راهنمایان گردشگری صرفاً مجاز به ارایه خدمات راهنمایی به دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز از سوی سازمان میباشند و واگذاری فعالیت و مجوز از سوی راهنمای گردشگری به فرد و یا دفتر مسافرتی غیرمجاز ممنوع است.
تبصره ـ راهنمایان گردشگری دارای مجوز معتبر از پرداخت ورودیه به اماکن تاریخی٬ فرهنگی٬ باستانی٬ طبیعی و موزه ها معاف میباشند.
ماده4ـ مرجع صادرکننده مجوز و کارت انواع راهنمایان گردشگری٬ سازمان است.
تبصره ـ اعتبار کارت راهنمای گردشگری برای اولین بار٬ یکسال است و پس از آن در صورت تأیید عملکرد و گذراندن دوره بازآموزی٬ در دوره های سه ساله تمدید خواهد شد.
ماده5 ـ راهنمایان گردشگری از نظر به کارگیری تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی میباشند.
ماده6 ـ راهنمایان گردشگری مکلف به رعایت سوگندنامه تعهد اخلاق حرفه ای بوده و چنانچه برخلاف سوگندنامه و مقررات این آیین نامه رفتار نموده و یا اعمالی خلاف شئون شغلی خود مرتکب شوند٬ به تشخیص سازمان برای مرتبه اول تا سه ماه تعلیق مجوز فعالیت و در صورت تکرار لغو مجوز خواهند شد.
ماده7ـ دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه٬
با تأیید رئیس سازمان قابل اجرا است.
ماده8 ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه٬ تصویبنامه شماره 14500 مورخ 6/7/1354 لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری