آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی شمار ه4/5/1394 80043
به استناد «بند (الف) ماده (1) آئیننامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاولهنامه کار دریـایی مصوب
سازمان بینالمللی کار مصوب 1389»ـ موضوع تصویبنامه شماره 39243/ت50970هـ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ هیأت وزیران و به منظور رسیدگی سریع٬
مؤثر و عادلانه به شکایت دریانوردان در خصوص ادعای نقض مقررات مقاولهنامه مذکور و سایر مقررات و هر نوع رفتار تبعیضآمیز٬ «آیین رسیدگی
به شکایت بر روی کشتی» به شرح ذیل ابلاغ میشود:
آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

ماده1ـ حق شکایت

1ـ دریانوردان از حق طرح شکایت به مقامات صلاحیتدار مذکور در بندهای (2) ٬(1) و (4) ماده (2) این آییننامه برخوردارند.
2ـ مالک کشتی یا فرمانده کشتی باید حداقل یک نفر را به منظور ارائه کمکهای مشورتی در کشتی معرفی نماید؛ چنین شخصی باید برمبنای
روشی محرمانه٬ مشاورهای بیطرفانه درباره چگـونگی طرح شکایت دریانوردان ارائه نماید و در فرآیند رسیدگی به شکایت٬ به آنها مساعدت کند.
3ـ در اثنای رسیدگی به شکایت٬ اشخاص دیگری که مورد اعتماد دریانوردان باشند٬ میتوانند آنها را همراهی نمایند و نمایندگیشان را برعهده
داشته باشند.
4ـ دریانوردان و یا افراد معتمد مذکور در بندهای (2) و (3) نباید به علت طرح شکایت تحت بازخواست و پیگرد قرار گیرند.
5 ـ طرح شکایت براساس این آییننامه٬ خدشهای به حقوق دریانوردان برای طرح دعوا در مراجع قضایی یا سایر مراجع حلاختلاف حسب مورد
وارد نمینماید.
6 ـ مالک کشتی علاوه بر ارائه نسخهای از قرارداد کار٬ باید یک نسخه از متن «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» حاوی اطلاعات مربوط به
نام شخص معتمد مذکور در بند (٬(۲ نشانی و شماره تلفن مالک کشتی و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات در دولت صاحب پرچم و در
صورتی که این محل با محل اقامت دریانوردان متفاوت باشد٬ دولت محل اقامت دریانورد را در اختیار دریانوردان قرار دهد. مالک کشتی باید هرگونه
تغییر در «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» را از طریق آگهی آن در کشتی به دریانوردان اطلاع دهد.

ماده 2 ـ آیین رسیدگی به شکایت

1ـ دریانوردان باید شکایت خود را به مقام مافوق بلافصل خود تسلیم نمایند.
2ـ در صورتی که مقام مافوق نتواند شکایت را در یک زمان مناسب که نباید بیش از دو هفته به طول انجامد٬ حل و فصل نماید؛ مقام مذکور باید
حسب خواسته شاکی٬ شکایت را به فرمانده کشتی ارجاع نماید. فرمانده کشتی باید درباره شکایت تصمیمگیری نماید. در صورتی که شکایت
درباره رفتار دریانوردان باشد٬ فرمانده کشتی باید تلاش نماید تا به حل و فصل مسالمتآمیز اختلاف دست یابد. در صورتی که فرمانده موفق به
حل و فصل شکایت نشود٬ باید بنا به درخواست شاکی٬ شکایت را به مالک کشتی ارجاع نماید.
3ـ فرمانده کشتی باید متن شکایت و تصمیم خود راجع به آن٬ همراه با خلاصهای از واقعیات مربوط را در «دفتر ثبت وقایع کشتی» درج کند.
همچنین تصویری از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقایع کشتی درج شده٬ باید در اختیار دریانورد شاکی قرار گیرد.
4ـ دریانوردان همواره دارای این حق هستند که در هر زمانی شکایت خود را مستقیماً به مقامات زیر تسلیم نمایند:
الف ـ فرمانده کشتی
ب ـ مالک کشتی
پ ـ مرجع دریایی ذیربط
ت ـ دیگر مقامات صلاحیتدار خارج از کشتی.
این آییننامه در دو ماده و 10 بند به تصویب وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی رسید.
وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی