قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

28/7/1394 53821/465شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با
عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 21/7/1394 و تأیید شورای
محترم نگهبان٬ به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره 4/8/1394 100395
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1394
به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53821/465 مورخ 28/7/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجراء ابلاغ
میگردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده1ـ بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:
ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون
(10.000.000) ریال باشد .

ماده2ـ بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود٬ خروج٬ خرید٬ فروش یا حواله ارز

ماده3ـ عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (18) قانون الحاق میشود:
جریمه نقدی خرید٬ فروش یا حواله ارز٬ دو برابر بهای ریالی آن

ماده4ـ تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق میشود:
تبصره1ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره4ـ خرید٬ فروش٬ حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود.
دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید.

ماده 5 ـ متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده 18 مکررـ نگهداری٬ عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها تخلفمحسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه میشود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

ماده6 ـ عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق میشود:
در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف میشود.

ماده7ـ تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصرههای (4) و (5) متون زیر الحاق میشود:
تبصره1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در
این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره4ـ … ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازاتها و احکام مقرر برای این ماده میباشد.
تبصره5 ـ … در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف میشود.

ماده8 ـ در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآوردههای زیستی (بیولوژیک)» بعد از عبارت «فرآوردههای دارویی» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره1ـ ساخت٬ حمل٬ نگهداری٬ عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازاتها و احکام مقرر در این ماده میباشد.

ماده9ـ تبصره ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است٬ شعبه مرجوٌعالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلامنظر آن مقام ظرف مدت یک هفته٬ قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال میشود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است٬ پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی میباشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.

ماده10ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق میشود:
تبصره4ـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد٬ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده11ـ ماده (64) قانون حذف میشود.

ماده12ـ ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق٬ علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده13ـ ماده (76) قانون حذف میشود.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای
اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی