8703 – تعرفه واردات خودرو

سال 1401 : منتظر دستورالعمل وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نرخ تعرفه واردات خودرو طبق آیین نامه واردات خودرو مصوب مجلس در سال 1401 می باشد

 

سال 94 :
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت 2000 سانتی متر مکعب معادل 40 درصد ارزش و با حجم موتور از 2001 لغایت 2500 سانتی متر مکعب معادل 55 درصد ارزش و با حجم موتور 2501 سانتی متر مکعب و بیشتر معادل 75 درصد ارزش تعیین می گردد.
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور لغایت 2500 سانتی متر مکعب معادل 32 درصد ارزش و با حجم موتور 2501 سانتی متر مکعب و بیشتر معادل 55 درصد ارزش تعیین می گردد.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی
8703اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8702 می شوند) ، همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars).
87031000- وسایل نقلیه ای که مخصوصاً برای حرکت روی برف طراحی شده اند؛ وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند40
- سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز
تناوبی جرقه ای احتراقی:
87032100- - با حجم سیلندر تا 1000 سی سی40
870322- - با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد
87032210- - - آمبولانس32
87032220- - - از نوع هیبریدی4
87032290- - - سایر40
870323- با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد
- - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی تا 2500 سی سی
87032311- - - - آمبولانس32
87032312- - - - از نوع هیبریدی4
87032319- - - - سایر40
- - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی و کمتر از 3000 سی سی
87032321- - - - آمبولانس32
87032322- - - - هیبریدی4
87032329- - - - سایر75
870324- - با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی سی
87032410- - - آمبولانس32
87032420- - - از نوع هیبریدی4
87032490- - - سایر75
- سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز
تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل)
870331- - با حجم سیلندری که از 1500 سی سی بیشتر نباشد
87033110- - - آمبولانس32
87033120- - - از نوع هیبریدی 4
87033190- - - سایر32
870332- - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد
87033210- - - آمبولانس32
87033220- - - از نوع هیبریدی4
87033290- - - سایر32
870333- - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی
87033310- - - آمبولانس32
87033320- - - از نوع هیبریدی4
87033390- - - سایر55
870390- سایر
87039010- - - آمبولانس32
87039020- - - وسایل نقلیه دارای موتور الکتریکی4
87039090- - - سایر55