یادداشت های فصل ۱ – حیوانات زنده

یادداشت :

1- این فصل شامل تمام حیوانات زنده است، باستثنای:
الف – ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، 0301 , 0306, 0307 یا 0308
ب – کشت های موجودات ذره بینی و سایر محصولات شماره 3002
ج- حیوانات شماره 9508

مندرجات ذیل یادداشت فصل 1

1ـ ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

2ـ ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 می‌باشد.

3ـ ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدأ بوده و منحصراً از گمرکخانه‌هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهادکشاورزی می‌باشد قابل ترخیص خواهد بود.

4ـ ورود حیوانات زنده مشمول ردیفهای 01031000 الی 010392000 ممنوع می‌باشد.( *)

5 ـ ورود سگ و گربه ممنوع است. مگر برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی و همچنین سگهای تربیت شده پلیس، سگهای راهنما برای روشندلان که در این صورت با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر سازمان دولتی ذی‌ربط مجاز خواهد بود.

6- ورود و صدور موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

 

Note:

1- This chapter covers all live animals except:
(a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading 03.01,03.06 or 03.07;
(b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 30.02; and
(c) Animals of heading 95.08.

Explanatory remarks to Chapter 1 :

1. The importation and exportation of wild animals and birds are subject to the approval of the Environment Protection Organization.
2. The importation and exportation of live animals of any kind are subject to the observance of Article seven of the Veterinary law approved in 1971.
3. The clearance of live animals is subject to the submission of health certificate issued by the country of origin and may be carried out only through custom houses which have animal quarantine station under the Ministry of Agriculture Jihad.
4. The importation of live animals of heading No. 01031000 to 01039200 is prohibited.
5. The importation of dogs and cats is prohibited expect for research, laboratories, antisera production purposes as well as for use by the police force as trained dogs and dogs for guiding the blind, in which case the entry shall be permitted subject to the consent of the respective governmental organization.

6. Import and export of genetic transformed living creatures and transgenic products bound to save national, security and biological legal provisions with the previous authorization of Ministry of Agricultural – Jahad.