رفع تعهد ارزی و بیش بود ارزش

256/24/1/94/147995

ناظرین/ مدیران کل /مدیران محترم گمرکات اجرایی
موضوع : بیش بود ارزش
باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه های شماره 247353/73/24/459-27/12/91 و 138748/24/8/334 -20/9/92 و 8523/1/24/م -5/5/93 با توجه به اخذ پروانه الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی و حذف فیزیکی پروانه سبز گمرکی و نظر به اینکه متولی بررسی و اعلام بیش بود ارزش کالاهای وارداتی، دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران می باشد. لذا خواهشمند است به مسئولین ذیربط دستور فرمائید جهت ترخیص کالاهای وارداتی از محل اعتبار اسنادی، حواله بانکی و برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت استنباط بیش بود ارزش، و با عنایت به این که موضوع بیش بود ارزش کالاهای وارداتی از شمول مرور زمان ماده 135 قانون امور گمرکی خارج می باشد . لازم است بمنظور جلوگیری از رفع تعهد ارزی و همچنین حفظ حقوق دولت عبارت قابل توجه بانک عامل ، بررسی بیش بود ارزش دارد. در قسمت فیلد توضیحات شرح کالا جهت درج مندرجات و توضیحات اضافی در سامانه جامع امور گمرکی به بانک عامل اعلام و پس از ترخیص مراتب جهت بررسی واعلام نظر نظر نهایی به دفتر بررسی و تعیین ارزش اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیر محترم آن گمرک می باشد.

256.24.1.94.147995-13940809