مجوزهای لازم برای واردت موقت اقلام خوراکی برای پردازش

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات مستقل
موضوع: اخذ کلیه مجوزها و گواهی های قانونی لازم جهت ترخیص کالاهای ورود موقت برای پردازش موضوع ماده51ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ.

باسلام و احترام
پیروبخشنامه شماره 38748/95-250291/73/68 مورخ 03/03/95 مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه وبخشنامه شماره 60525/94/113/14/71مورخ03/04/94 و با عنایت به اعلام برخی مشکلات موجود درگمرکات اجرایی وا زآنجایی که حفظ سلامت عمومی جامعه ازاولویت های گمرک ج.ا.ا می باشد لازم است مستند به ماده 127ق.ا.گ. درهنگام ورود وترخیص کالاهایی که به نوعی با سلامت جامعه درارتباط می باشد(خصوصاٌ اقلام خوراکی، بهداشتی و آرایشی) به ویژه تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ وبند(د)ماده 72آ.ا.ق.ا.گ مجوزها و گواهی های لازم ازسازمان های ذیربط از جمله سازمان ملی استانداردایران، وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و…. براساس مقررات مربوطه اخذگردد. لذا مقتضی است دستورفرمائید ضمن اقدام درخصوص موضوع، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیزابلاغ نمایند. بدیهی است مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده بالاترین مقام محترم آن گمرک خواهد بود.