تسهیلات گمرکی جدید به واحدهای تولیدی صادراتی

73096/141
ناظرین محترم گمرکات استان ها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
موضوع: ارسال فهرست واحد های تولیدی مورد تائید

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 50214 مورخ 19/3/95و در اجرای بند1- ج مصوبات جلسه مورخ 31/3/95 کمیته راهبری انتخاب مسیر ، به منظور حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کشور و ارائه تسهیلات گمرکی جدید به واحدهای تولیدی صادراتی مستقر در محدوده جغرافیائی آن استان ، خواهشمند است دستور فرمائید صرفاً نسبت به ارسال فهرست کلیه واحد های تولیدی فعال مورد تائید آن گمرک (از لحاظ عدم سوابق تخلفاتی و بدهی ماده 7 ) پس از درج اطلاعات در فایل excel پیوستی یه قید فوریت حد اکثر ظرف مدت 72 ساعت به این دفتر اقدام نمایند.