عدم الزام به ارائه گواهی نمایندگی لاستیک مخصوص دستگاههای معدنی و راهسازی منوط به عدم ساخت داخل

بسمه تعالی
104989/95/93857/73/203
07/06/1395
کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه 237347‏/94‏/222756‏/73‏/416مورخ 11‏/12‏/94 ضمن ارسال تصویر نامه 30474‏/210‏/95 مورخ 19‏/5‏/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر عدم الزام به ارائه گواهی نمایندگی لاستیک مخصوص دستگاههای معدنی و راهسازی منوط به عدم ساخت داخل (لاستیکهای مزبور) خواهشمنداست دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه فوق الذکر و رعایت سایر مقررات مربوطه حسب مورد اقدام فرمایند.
علی اکبر شامانی
سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
203