ممنوعیت واردات ماهی زینتی با نام تترا چشم قرمز و تتراجواهر از مبدا مالزی

95/45/66666
1395/10/1
بدینوسیله به اطلاع وارد کنندگان ماهی زینتی میرساند دوگونه ماهی زینتی با نام تترا چشم قرمز ( Moenkhausia sanctaefilomenae) و تتراجواهر (Hyphessobrycon Serpae) از مبدا مالزی تا اطلاع ثانوی وارداتش به کشور مطابق فایل پیوست ممنوع است.