لزوم اخذ مجوز وزارت امورخارجه صرفأ برای صادرات تعداد 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی

212223/368
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: تأکید بر لزوم اخذ مجوز وزارت امورخارجه صرفأ برای صادرات تعداد 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی
باسلام و احترام،
پیرومفاد بخشنامه های شماره 183614‏/93‏/429 مورخ 8‏/10‏/94 و 171863‏/94‏/297 مورخ 9‏/9‏/94 مرکز واردات وامورمناطق آزادوویژه به پیوست تصویر نامه شماره241873 ‏/94 مورخ 17‏/12‏/94مرکز یادشده بهمراه تصویرنامه شماره 133606‏/94 مورخ 15‏/7‏/94 دفتر همکاری های بین الملل به انضمام نامه شماره 3763992‏/613 مورخ 13‏/7‏/94 وزارت امور خارجه درخصوص شمول مجوز ازدبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی مستقردر وزارت امورخارجه برای صادرات 17 ماده مندرج درجدول شماره 3 ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات به مقصد کشورهای غیر عضو کنوانسیون سلاحهای شیمیایی (مصر،میانمار،آنگولا،کره شمالی و رژیم صهیونیستی) ارسال و تأکید می دارد: لزوم اخذ مجوز فوق الذکر صرفا جهت صادرات کالاهای مورد اشاره با شرایط مندرج در نامه وزارت امور خارجه می باشد.(ضمنأ ممنوعیت هرگونه معامله تجاری بارژیم اشغالگر قدس وفق ماده 9ایین نامه اجرایی ق.م.ص.و نیز مدتوجه قرارگیرد).
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20‏/11‏/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی و امور گمرکی جهت استحضار .
2‏- جناب آقای پورسیف مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه جهت آگاهی