حقوق ورودی واردات موز و صادرات پرتقال و سیب و کشمش

60/190646
1396/08/24
جناب آقای معقولی
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران
با سلام ضمن ارسال تصویر تصویب نامه مشاره ه54835ت/104002 مورخ 1396/08/22 هیات محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداتش و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد
الف – حقوق ورودی موز سبز به شماره 08031000 معادل بیست درصد (20 %) تعیین می شود.
ب- بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل اصلاح می شود :
5- به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل 5 درصد ارزش تعیین می شود.
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات