میزان حق خواب کامیون های خارجی و ایرانی

شماره : 170/3/5551
تاریخ 1397/1/20
پیرو بخشنامه شماره 170.3.6769 مورخ 1395.12.08 و با اختیار حاصله از مصوبه یکصدو شصت و پنجمین اجلاس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و در راستای کاهش زمان تخلیه و بارگیری وسائط نقلیه و جلوگیری از توقف بی مورد در مبادی و مقاصد و مرزهای کشور در صورتی که توافق مشخصی بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل بین المللی برای پرداخت حق توقف کامیونها در قرارداد فی مابین پیش بینی نگردیده باشد، حق توقف متعلقه به کامیونهای داخلی و خارجی که از تاریخ 1397.2.1 قابل اجراء خواهد بود. جهت بهره برداری ایفاد می گردد:
الف: کامیونهای حامل محمولات صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران:
*زمان مجاز بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن جهت محمولات صادراتی، سه روزکاری و برای تخلیه محمولات وارداتی و ترانزیتی دو روز کاری تعیین و مازاد بر آن برای کامیونهای چادری، بلدار، کفی کانتینربر، تانکر، بونکر و سواری‌بر روزانه دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال (2.850.000 ریال)، کامیونهای حامل بار از و به مقصد کشورهای اروپایی روزانه سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال (3.450.000 ریال) محاسبه و در صورتی که زمان توقف بیش از 5 روز باشد (از زمان مجاز تعیین شده) 15 درصد به حق توقف فوق اضافه می گردد.
*کامیونهای کمرشکن 7 محور 3.900.000 ریال، 9 محور 4.700.000 ریال و 11 محور 5.400.000 ریال محاسبه می گردد.
ب: کامیونهای حامل محمولات صادراتی و وارداتی در خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران:
*زمان مجاز تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن دو روزکاری تعیین و مازاد بر آن به شرح ذیل می باشد:
1-در کشورهای اروپایی، روزانه برای هر کامیون 175 یورو و برای هر کمرشکن 280 یورو محاسبه می گردد.
2-در کشورهای: ترکیه- سوریه – لبنان – اردن و عراق، روزانه 175 دلار محاسبه می گردد.
3-در سایر کشورها به استثناء بندهای 1 و 2، روزانه 165 دلار محاسبه می گردد.
4-حق توقف کامیونهای کمرشکن 7، 9 و 11 محور در کشورهای آسیای میانه (CIS) و همجوار به ترتیب روزانه 280، 340 و 380 دلار محاسبه می گردد.
5-حق توقف کامیونهای خارجی که بدون داشتن قرارداد در قلمرو جمهوری اسلامی ایران متوقف می گردند، حق توقف آنها بر مبنای کامیونهای ایرانی برابر ماده 1 بند ب محاسبه و پرداخت خواهد شد.
6-حق توقف کامیونهای ده چرخ 70 درصد و شش چرخ 60 درصد بندهای الف و بد خواهد بود.
7-حق توقف کامیونهای حامل محمولات فاسد شدنی (یخچالی)، آتش زا، خطرناک (تحت شرایط استاندارد بین المللی کالای خطرناک ADR) 30 درصد به قیمت های مندرج در بندهای الف و ب اضافه خواهد گردید.
تبصره- حق توقف کلیه کامیونها در مواد ذکر شده (کشنده و بارگیر) توأما متوقف باشند.
8-کامیونهایی که بعد از ساعت 10 صبح روز کاری به گمرک مربوطه وارد شوند شامل حق توقف نخواهند بود. ضمنا روزهای جمعه در ایران و شبنه و یکشنبه در خارج از ایران ایام تعطیل آخر هفته محسوب می گردد.
محمد جواد عطرچیان
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران
دانلود بخشنامه