بخشنامه ترخیص خودروهای باقی مانده در انبارهای گمرک

60/95251
1397/4/13
جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام
موضوع : اصلاح تصویب نامه شماره ه55066ت/166223 مورخ 1396/12/24 برای تغییر زمان ترخیص از سه ماه به 6 ماه.
پیرو دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر رفع مشکل ترخیص خودروهای موجود در گمرکات کشور طی نامه شماره 34385 مورخ 1397/3/22 و عطف به دستور معاون اول محترم رئیس جمهور طی نامه شماره 39968 مورخ 1397/4/3 با عنایت به اینکه بنا به اظهار صاحبان کالا تعدادی از خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ 1396/10/9 و قبل از آن به دلایل متعدد از جمله تعداد خودروها و تراکم کاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و … تا زمان مقرر و مندرج در پاراگراف دوم مصوبه فوق ( تا سه ماه بعد از ابلاغ)، موفق به ترخیص نشده اند و نیز با توجه به اینکه وجوه ارزی خودروهای موجود در گمرک قبلا توسط متقاضیان تامین شده و نیازمند تخصیص ارز نیستند، لذا به منظور رفع مشکل یاد شده، در صورت رسیدگی و تایید گمرک ایران فرصت موصوف از سه ماه به شش ماه اصلاح شود. بر این اساس متن پیش نویس مصوبه پیوست، برای بررسی و در صورت تایید، طی مراحل طرح، تصویب و ابلاغ می گردد.
محمد شریعتمداری
وزیر صنعت،معدن و تجارت