امکان خروج محموله های صادراتی از بازارچه های مرزی

شماره: 271/1026780 تاریخ 97.08.26
کلیه گمرکات اجرایی
با سلام
پیرو بخشنامه های شماره62991‏/92‏/143 مورخ 08‏/04‏/92 و13531‏/96‏/71 مورخ 21‏/1‏/96 و784796‏/97 مورخ 2‏/7‏/97 متأسفانه بررسی ها بیانگر این است که عدم هماهنگی قبلی برخی گمرکات داخلی جهت خروج کالاهای صادراتی از بازارچه های مرزی، منجر به ایجاد ازدحام و بی نظمی در خروج کالاهای صادراتی در بعضی از بازارچه های مرزی گردیده است.

لذا مجدداً تأکید میگردد جهت جلوگیری از بروز هرگونه ازدحام ومشکلات توقف محمولات صادراتی، پذیرش اظهارنامه های صادراتی در مسیرهای زرد و قرمز جهت خروج از طریق کلیه بازارچه های مرزی کشور با رعایت مفاد بخشنامه های صدرالاشاره، پس از اخذ موافقت کتبی ناظر یا مدیرکل محترم گمرکات استان مربوطه مبنی بر وجود امکانات، نیروی انسانی و زیرساختهای سیستمی وامکان کنترل ونظارت لازم جهت خروج و تسویه سیستمی پروانه هادر بازارچه مورد تقاضا انجام پذیرد.
ضمناً با توجه به امکان قرار گرفتن برخی اظهارنامه های صادراتی در مسیر سبز (در گمرکات مبدأ)، ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب اشاره شده به نحو مقتضی به اطلاع صادر کنندگانی که قصد خروج کالاهای صادراتی خود را از بازارچه های مرزی دارند، برسد تا به جهت جلوگیری از توقف خروج کالاهای مذکور در بازارچه ها به دلیل عدم هماهنگی ، با اخذ مجور مذکور از گمرک مبدا ء اقدام به صادرات نمایند.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
دفتر صادرات گمرک ایران