شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش زبان گنجشک فرآوری و تیمار دهی شده با کوره خشک

شرایط قرنطینه ای  واردات چوب چهار تراش زبان گنجشک فرآوری و تیمار دهی  شده با کوره خشک (KD)   جهت مصرف صنعتی از کشور آمریکا

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء .

2- ضد عفونی چوبها با هوای گرم حداقل 85 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 8 ساعت و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 12%  و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 85 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف به همراه سایر مدارک به مامورین قرنطینه مرزی الزامی است.

3- چوب ها باید کاملا عاری از پوست،  حشرات زنده وسوراخهای ناشی ازتغذیه حشرات چوبخوار باشد.

4- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد.

5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی درهنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآبعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

 

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد