شرایط قرنطینه ای واردات بذر شوید (Anethum graveolens) از کشور ایتالیا

شرایط قرنطینه ای واردات بذر شوید (Anethum graveolens) جهت کاشت از کشور ایتالیا

1- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ایتالیا و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت گیاهی در آن کشور که در قسمت توضیحات اضافی (AD) آن عاری بودن محموله از بیماریهای زیر مورد تایید قرار گرفته باشد .

1- Cercosporidium punctum
2- Itersolinia perplexans

2- ضد عفونی بذور در کشور مبداء با یک قارچکش و یک حشره کش مناسب و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- محموله باید کاملا عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
4- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء و یا گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد کشور ثالث و نسخه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء مطابق با شرایط اعلامی به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.
6- هر بخش از محموله باید در بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی (lable) باشد که به طور واضح نام علمی (جنس و گونه) گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، صرفاً بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده بر طبق ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.