شرایط قرنطینه ای واردات لینتر پنبه

شرایط قرنطینه ای واردات لینتر پنبه (Gossypium hirsutum)
(Bourbon cotton) از کشورهای آلوده به کرم سرخ پنبه

باتوجه به تصویبنامه 62790/ت/28259 مورخ 16/12/81 هیــئت محـترم وزیران، شرایط ورود لینتر پنبه از کشورهای آلوده به کرم سرخ پنبه به شرح ذیل اعلام می گردد.
1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد

1. Pectinophora gossypiella 2. Pectinophora scutigera
3. Helicoverpa zea 4. Earias fabia
5. Anthonomus grandis 6.Glomerella gossypii
7. Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای فوق الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- محموله می بایستی بطورکلی عاری ازهرگونه خاک، بذر و دیگر بقایای گیاهی بوده و در لفاف سالم و نو بسته بندی شده باشند.
4- ضد عفونی قبل از حمل در کشور مبداء ، بوسیله سیستم واکیوم ( خلاء ) در فشار 26 اینچ ( 660 میلیمتر جیوه )، و دمای حداقل 15 درجه سانتیگراد ، با مقدار 128 گرم گاز متیل بروماید در متر مکعب حجم اتاقک خلاء ، بمدت حداقل 3 ساعت و ثبت مشخصات دقیق ضدعفونی در گواهی بهداشت مربوطه.
5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود و اسامی آفات و بیماریهای مورد نظر در قسمت توضیحات اضافی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ذکر نشده است کشور صادر کننده مجدد باید پس از انجام تستهای آزمایشگاهی ، در قسمت AD گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Re-export) عاری بودن محموله را از عوامل فوق تایید نموده و مستندات مربوط به آزمایشات و تست های انجام شده را به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر خود نموده وضمیمه گواهی بهداشت گیاهی خود نماید.
توجه: انجام عملیات صادرات مجدد از کشور ثالث تنها با اخذ موافقت قبلی از سازمان حفظ نباتات امکان پذیر خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.