دسته: توریسم چین

  • رانندگی مسافران خارجی در چین

    چین قرارداد مربوط به ( گواهینامه بین المللی را امضاء نکرده است و تنها راه رانندگی ماشین در چین داشتن گواهبنامه رانندگی چینی است – و این موکول به داشتن کارت شناسایی صادره از طرف دولت چین است که این کارت هم تنها برای دارندگان ویزای کاری ویا تحصیلی صادر میشود