بایگانی دسته: قوانین کردستان عراق

سرمایه گذاری، ثبت شرکت، قوانین صادرات و تجارت کردستان عراق

1- اسناد مربوط به ثبت شرکت که توسط مقامات مربوطه ثبت شرکتهای در کشور مادر صادر گردیده است که می بایست به تایید سفارت عراق نیز رسیده باشد
2- یک نسخه از آگهای تاسیس شرکت یا تمامی اسناد حقیقی مورد تایید مقامات مسئول کشور مبدا بوده و توسط هر یک از اعضی موسس یا نمایندگن قانونی آن شرکت به امضاء رسیده باشد و منطبق بر مفاد مقررات قانون شرکتها در کشور مبدا بوده و همچنین می بایست به تایید سفارت عراق نیز رسیده باشد.
3- یک نامه رسمی از رئیس شرکت امضاء شده توسط مقام دارای مسئولیت یا مدیر شرکت که ممهور به مهر سفارت عراق در کشور مبدا بوده دال بر اینکه تمامی اطلاعات و مسئولیتهای مربوط به شعبه در منطقه کردستان و انتصاب مدیر مسئول، آژانش قانونی و نیز مقام واجد صلاحیت، کسی که جهت ثبت به دفتر ثبت شرکتها ارائه نماید. تمامی این سه نفر بایستی در منطقه کردستان اقامت داشته باشند
4- آخرین صورت وضعیت مالی در آخرین سال فعالیت شرکت که می بایست مممهور به مهر سفارت عراق در کشور مبدا باشد.
5- تمامی اسناد درخواستی به زبان عربی و یا انگلیسی بوده و پیشنهاد می گردد که اسناد در کشور مبدا به زبان عربی یا انگلیسی ترجمه و ممهور به مهر سفارت عراق در کشور مبدا باشد.
6- تعرفه ثبت نام شرکت معادل 290/000 دینار عراقی می باشد.
7- قرارداد اجاره موثق برای دفتر شعبه کمپانی در کردستان
8- کنترل محل دفتر شرکت با توجه به قرارداد اجاره توسط کارکنان کنترل
9- اشاره به جزئیاتی که هرگونه ارتباط با فعالیت های کمپانی داشته و در اساسنامه شرکت به آنها اشاره رفته است. در صورتی که نیاز باشد مانند آنچه در بند 18 قانون شرکتها آمده است
10- قرارداد با وکیل (مشاور قانونی) مورد تایید سندیکای وکلای کردستان
11- قارداد به حسابدار مورد تایید سندیکای منطقه کردستان.
12- قرارداد با مهندس مودر تایید سندیکای مهندسین منطقه کردستان. اگر حوزه فعالیت آنها در زمینه ساخت و ساز و پیمانکاری باشد.
13- تکمیل فرم ثبت شعبه شرکت توسط مستخدم واجد مسئولیت، که می توان از سایت اینترنتی …….
14- ارائه یک نسخه کپی از پاسپورت برای مدیر مسئول شعبه یا فرد برای ثبت نام، اگر آنها خارجی باشند و در صورتی که عراقی باشند، ارائه کارت شناسایی
15- ارائه تمامی اسناد درخواستی به مسئولین ذیربط ( اداره ثبت شرکتهای اقلیم کردستان)

لطفا برای ثبت شرکت به موارد زیر توجه شود
1- تقاضا برای ثبت شعبه شرکت می بایستی بر روی سربرگ شرکت نوشته شود.
2- نامه رسمی می بایست به این فرمت باشد :

ما (نام شرکت) تمامی مسئولیت های مالی و قانونی شعبه شرکت خود در اقلیم کردستان را پذیرفته و آقای (نام شخص) را به عنوان مدیر مسئول شعبه شرکت منصوب و حوزه قدرت وی را تصریح نموده و آقای (نام شخص)، به عنوان آژانس قانونی (وکیل) برای شعبه شرکت و آقای (نام شخص) به عنوان مستخدم برای انجام ثبت شعبه شرکت می باشند.

تذکر : اگر آژانس قانونی (وکیل) همان فردی است که امور ثبت شرکت را به انجام می رساند، نام وی را برای هر دو کار ذکر شود.
نامه فوق می بایست به تایید سفارت عراق در کشور مبدا رسیده باشد.
3- تذکر: مردک، اساسنامه تاسیس و نامه رسمی شرکت و صورت وضعیت مالی می بایست به تایید سفارت عراق در کشور مبدا رسیده و می بایست همچنین به تایید دفتر روابط خارجی اقلیم کردستان در اربیل برسد.

4- صورت حسابهای مالی برای آخرین سال مالی شرکت (می بایست به تایید سفارت عراق در کشور مبدا رسیده باشد ) به گزارش کنترل آن.
5- فرم می بایست به صورت صحیح و با دست نوشته شود
6- چنانچه مدیر شعبه شرکت، خارجی باشد، آنها می بایست دارای مجوز اقامت در اقلیم کردستان عراق باشند.
7- اگر فعالیتهای شرکت در زمینه دارویی می باشد، مدیر مسئول می بایست دکتر باشد.
8- مراحل ثبت شعبه شرکت در دو مرحله انجام می پذیرد :
اولین مرحله – ارائه مدارک :
1- گواهی اتاسیس
2- صوتمجلس تاسیس یا تمامی اسناد حقیقی در کشور مبدا
3- نامه
4- صورت وضعیت مالی
5- کارت شناسایی و هویت برای افراد واجد مسئولیت، حقیقی یا حقوقی ، برای ثبت نام شرکت چنانچه آن فرد وکیل نمی باشد.
6- اجازه دولتی، چنانچه مورد نیاز باشد.
تکمیل فرم که می توان از سایت اینترنتی ….. دریافت کرد.
7- هزینه ثبت شرکت معادل 290/000 دینار عراقی
8- ارائه تقاضا به کارکنان مسئول اداره ثبت شرکتها برای کنترل دفتر شرکت و با توجه به قرارداد اجارنامه
9- اسناد هویتی و شناسایی برای مدیر مسئول شعبه، چنانچه او عراقی باشد و گذرنامه و کارت اقامت برای فرد خارجی.
10- ارائه قرارداد با طرفی که او می خواهد نسبت به گشایش و از طرف او (شرکت) در منطقه اقلیم اقدام نماید.
تصمیم در خصوص ثبت شعبه شرکت خارجی صادر خواهد شد.

دومین مرحل – ارائه مدارک زیر :
1- قرارداد با وکیل (مشاور حقوقی) مورد تایید سندیکای وکلای اقلیم کردستان
2- قرارداد با حسابدار مورد تایید سندیکای حسابداران در اقلیم کردستان
3- قرارداد با مهندس مورد تایید سندیکای مهندسین منطقه اقلیم کردستان، اگر فعالیت شرکت در حوزه مقاطعه کاری و ساختمان باشد.

مدارک و نامه تاسیس شرکت صادر خواهد شد.

مدارک لازم جهت تاسیس شرکتهای داخلی . با مسئولیت محدود یا سهامی خاص و یا عام

مرحله اول :
ارائه درخواست جهت تاسیس شرکت برای ثبت شرکت همانگونه که در بند 17 قانون شرکتها ذکر شده است. این درخواست در برگیرنده موارد زیر است :
– نام شرکت
– نوع شرکت
– فعالیتهای شرکت
– آدرس و شماره تلفن شرکت اگر داشته باشد
-نام و امضای داخواست کننده

مدارک فوق با موارد زیر ( وفق بند 17 قانون شرکتها) ارائه خواهد شد :
1- صورتجلسه تاسیس شرکت و یا ( بیان نامه تاسیس شرکت تک فردی همانطور که در بند 14 قانون شرکتها آمده است، باید صرتجسله تاسیس شرکت در برگیرنده موارد زیر باشد ( طبق بند 13 قانون شرکتها)
– نام شرکت و نوع آن
– آدرس و تلفن شرکت در اقلیم کردستان
– دلیل تاسیس شرکت
– نوع فعالیت شرکت که با فعالیتهای تایید شده در اتاق بازرگانی مطابقت داشته باشد
– سرمایه شرکت و تعداد سهام سهامداران و مشخص نمودن تعداد سهام برای هر سهامدار . ( قیمت هر سهم یک دینار)
– نام سهامداران و ملیت و محل اقامت دائمی آنان شماره هر سهامدار و سهم وی
– باید صورتجلسه تاسیس شرکت از سوی وکیل آماده و تنظیمشود و نام و امضای وی نیز بر روی قرارداد باشد
– بهمراه صورتحلسه تاسیس شرکت، وکیل باید وکالت خصوصی با سهامداری را آماده نماید
2- اخذ تاییدیه از اتاق بازرگانی
3- احذ تاییدیه از بانک که در آن به سرمایه شرکت اشاره شده باشد. همانطور که در بند 28 قانون شرکتها آمده است و این سرمایه طبق بند 26 قانون شرکتها باید به دینار عراقی باشد.
4- قرارداد تایید شده اجاره محل شرکت
5- اخذ رضایت نامه جهت آندسته از شرکتهایی که نیاز به رضایت نامه دارند.
6- قبضی با مبلغ 20000 (بیست هزار دنیار) برای تاسیس شرکت
7- پر کردن 3 فرم به منظور تایید و ثبت شرکت
8- شناسنامه و هویت سهامداران
9- کامل نمودن مدارک درخواستی و قرار دادن آن در پوشه ای مخصوص و ارائه آن به کارمند مسئول
مرحله دوم :

پس از اتمام مدارک بند یک ، مجوز شرکت پس از اعلام رضایت برای تاسیس صارد می شود که مدرکی برای تاسیس شرکت خواهد بود ( طبق بند 19 قانون شرکتها، پس از صدور مجوز تاسیس باید هیات مدیره شرکت، جلسه ای با حضور تمام سهامداران به منظور تعیین مدیرعامل شرکت و اختیارات و حقوق و مزایای وی برگزار نماید ( طبق بند 121 قانون شرکتها )

شرکت باید مشاور قانونی و ناظر حسابداری و ( مهندس تنها برای شرکتهای ساختمان سازی) داشته باشد.
در خاتمه جلسه صورتحلسه توسط هیات مدیره و دبیر و ناظر امضاء می شود و تصویری از آن در مدت 30 روز از تاریخ صدور مجوز تاسیس شرکت همانطور که در بند 96 قانون شرکتها آمده است، به همراه صورتجلسه موارد زیر نیز پیوست و به ثبت شرکتها ارسال خواهد شد :
1- گواهیی تایید از سندیکای وکلاء و قرارداد تایید شده
2- گواهی تایید از سندیکای حسابداران و قرارداد تایید شده
3- گواهی تایید از سندیکای مهندسان و قرارداد کار تایید شده

ملاحظات :
* هر تصمیم که از سوی هیات مدیره شرکت توسط رئیس هیات مدیره به امضاء رسیده و تایید می شود ( طبق بند 118 قانون شرکتها متمم شماره 21 سال 1997 )
* سرمیاه شرکتهای پیمانکاری نباید از 200 میلیون دینار کمتر باشد.
* فعالیت پیمانکاری با هیچ فعالیت دیگری در یک شرکت نمی تواند جمع شود.

برخی اطاعات مفید و آدرس های مورد نیاز

قوانین گمرکی :

واردات به عراق آزاد بوده و پیچیدگیهای گمرکی چندانی ندارد. تعرفه اقلام ضروری (همچون دارو و مواد غذایی) به عراق به جهت وجود حجم بالای تقاضا برابر صفر درصد و سایر کالاها معمولا حداکثر تا 5% می باشد.
بانک و قوانین بانکی :

کلیه بانکها و موسسات مالی عراق توسط بانک مرکزی این کشور هدایت می شوند . در سیستم بانکی عراق علاوه بر بانکهای این کشور، بانکهای دارای سهام خارجی، محلی، خصوصی و موسسات بانکی نیز فعالیت می نمایند. در اربیل بیش از 30 شعبه بانکهای داخلی و خارجی فعالیت دارند.

آدرس اتاق بازرگانی و صنایع اربیل :
( به کردی) : ه ولیر، شه قامی ناراس، به رامبه رقو تابخانه ی نه یوبیه ی کچان – بالاخانه ی ژوری بازرگانی و پیشه سازی هه ولیر
به فارسی : خیابان آراس، روبروی مدرسه دخترانه ایوبیه، آپارتمان غرفه تجاری و صنایع اربیل
سایت الکترونیکی : www.erbilchamber.org
سایت وزارتخانه ها و سایر مراکز مهم اقلیم کردستان :
1- حکومت اقلیم کردستان : www.krg.org

2- وزارت بازرگانی : www.kurdistanmot.com
3- وزارت شهرداری و گردشگری : www.mom-krg.com
4- وزارت پلان دانان ( برنامه ریزی)
5- هیات سرمایه گذاری
6- بانک بین المللی کردستان : www.kibid.com
7- پارلمان: www.perleman.org
8- وزارت داد : www.mojkurdistan.com
9- گذرنامه و اقامت : www.rpn.radionawxo.com
10- وزارت برق
11- مواصلات (مخابرات)
12- وزارت تعلیم عالی
13- وزارت کشاروزی
14- سازمان آمار