فصل ۲ – گوشت و احشاء خوراکی

یادداشت .
1 ـ مشمول این فصل نمی‌شود:
الف ـ محصولات از انواعی که در شماره‌های 01 02 لغایت 08 02 یا 10 02 توصیف شده، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان؛
ب ـ روده، بادکنک و شکمبه حیوانات (شماره 0504 ) و همچنین خون حیوان (شماره 0511 یا 3002)؛ یا
ج ـ چربی‌های حیوانی، غیر از محصولات شماره 0209 (فصل 15).
مندرجات ذیل یادداشت فصل 2
1ـ ورود و صدور محصولات مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی مصوب 1350 است.
2ـ ورود محصولات مشمول این فصل از حیوانات حرام گوشت و یا از حیوانات حلال گوشت به طریق ذبح غیراسلامی ممنوع است.
3 ـ ورود و صدور محصولات مشمول این فصل از حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
4ـ ورود محصولات مشمول ردیفهای 02031100 الی 02032900 ، ردیفهای 02063000 الی 02068000 و 02101100 الی
02101900 ممنوع می‌باشد.( *)
5- جهت اطلاع از کالاهای معاف از مالیات ارزش افزوده به ضمیمه شماره 8 مراجعه شود.

Note.
1٫ This chapter does not cover:
(a) Products of the Kinds described in headings 0201 to 0208 or 0210, unfit or unsuitable for human consumption;
(b) Guts, bladders, or Stomachs of animals (heading 0504) or animal Blood (heading 0511 or 3002) or;
(c) Animal fat, other than of products of heading 02.09 (Capter 15).

Explanatory remarks to Chapter 2

1٫ the importation and exportation of products covered by this chapter are subject to the observance of article 7 of the veterinary law approved in 1971.

2٫ the importation of products of this chapter, which are prepared form the meat of religiously banned animls or of religiously allowed animals but slaughtered according to non-islamic rules is prohibited.

3٫ the importation and exportation of wild animal and bird products covered by this chapter are subject to the approval of the environment protection organization.

4٫ the importation of products of subheading 02031100 to 02032900,02063000 to 02068000 and 02101100 to 02101900 is prohibited (*)

5٫ please refer to the appendix NO.8 to learn about the list of goods which are exempted from VAT.

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

شماره تعرفه H.S CODE توضیح و شرح کالا حقوق ورودی IMPORT DUTY ارزش افزوده و عوارض دیگر کد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
PREFERENTIAL
TARIFF
DESCRIPTION
0201

گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده.

Meat of bovine animals, fresh or
chilled.
020110 – گوشت از نوع گاو تازه (بصورت لاشه یاشقه): – Carcasses and half-carcasses
02011010 – – – گوساله (Veal) 10 – – – Veal
02011090 – – – سایر 10 – – -Other
020120 – به صورت سایر قطعات با استخوان: – Other cuts with bone in:
02012010 – – – ران 10 – – – Hind quarter
02012020 – – – راسته 10 – – – Strip loin
02012030 – – – سردست و سینه 10 – – – Fore quarter cuts
02012090 – – – سایر 10 – – – Other
020130 – به صورت بی استخوان: – Boneless:
02013010 – – – ران 10 – – – Hind quarter
02013020 – – – راسته 10 – – – Strip loin
02013030 – – – سردست و سینه 10 – – – Fore quarter cuts
02013090 – – – سایر 10 – – – Other
0202

گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد

Meat of bovine animals, frozen.
020210 – گوشت حیوانات از نوع گاو منجمد (به صورت لاشه یا شقه): – Carcasses and half-carcasses:
02021010 – – – گوساله (Veal) 10 – – – Veal
02021090 – – – سایر 10 – – – Other
020220 – به صورت سایر قطعات با استخوان: – Other cuts with bone in:
02022010 – – – ران 10 – – – Hind quarter
02022020 – – – راسته 10 – – – Strip loin
02022030 – – – سردست و سینه 10 – – – Fore quarter cuts
02022090 – – – سایر 10 – – – Other
020230 – به صورت بی استخوان: – Boneless:
02023010 – – – ران 10 – – – Hind quarter
02023020 – – – راسته 10 – – – Strip loin
02023030 – – – سردست و سینه 10 – – – Fore quarter cuts
02023090 – – – سایر 10 – – – Other
0203

گوشت حیوانات از نوع خوک، تازه، سرد کرده یا منجمد.

Meat of swine, fresh, chilled or frozen.
– تازه یا سرد کرده – Fresh or chilled:
02031100 – – به صورت لاشه یا شقه 10 9 – – Carcasses and half-carcasses
02031200 – – ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 10 9 — Hams, shoulders and cuts thereof,
with bone in
02031900 – – سایر 10 9 – – Other
– منجمد: – Frozen:
02032100 – – به صورت لاشه یا شقه 10 9 – – Carcasses and half-carcasses
02032200 – – ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 10 9 – – Hams, shoulders and cuts thereof,
with bone in
02032900 – – سایر 10 9 — Other
0204

گوشت حیوانات از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد کرده یا منجمد.

Meat of sheep or goats, fresh, chilled
or frozen.
02041000 – لاشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده 10 – Carcasses and half-carcasses of lamb,
fresh or chilled
– سایر گوشتهای حیوانات از نوع گوسفند، تازه یا
سردکرده:
– Other meat of sheep, fresh or chilled:
02042100 – – به صورت لاشه یا شقه 10 – – Carcasses and half-carcasses
02042200 – – سایر قطعات به صورت با استخوان 10 – – Other cuts with bone in
02042300 – – به صورت بی استخوان 10 – – Boneless
02043000 – لاشه و شقه بره، منجمد 10 – Carcasses and half-carcasses of lamb,
frozen
– سایر گوشتهای حیوانات از نوع گوسفند، منجمد : – Other meat of sheep, frozen:
02044100 – – به صورت لاشه یا شقه 10 – – Carcasses and half-carcasses
02044200 – – سایر قطعات، به صورت با استخوان 10 – – Other cuts with bone in
02044300 – – سایر قطعات، به صورت با استخوان 10 – – Boneless
02045000 – – گوشت حیوانات از نوع بز 10 — Meat of goats
02050000

گوشت حیوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد

40 9 Meat of horses, asses, mules or
hinnies, fresh, chilled or frozen.
0206

احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه،

سردکرده یا منجمد.

Edible offal of bovine animals, swine,
sheep, goats, horses, asses, mules or
hinnies, fresh, chilled or frozen.
02061000 – از نوع گاو، تازه یا سرد کرده 40 – Of bovine animals, fresh or chilled
– از نوع گاو، منجمد : – Of bovine animals, frozen:
02062100 – – زبان 40 – – Tongues
02062200 – – جگر 40 — Livers
02062900 – – سایر 40 – – Other
02063000 – از نوع خوک، تازه یا سردکرده 4 – Of swine, fresh or chilled
– از نوع خوک، منجمد: – Of swine, frozen:
02064100 – – جگر 4 – – Livers
02064900 – – سایر 4 – – Other
02068000 – سایر، تازه یا سردکرده 40 – Other, fresh or chilled
02069000 – سایر، منجمد: 40 – Other, frozen
0207

گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 0105 ، تازه، سردکرده یا منجمد.

Meat and edible offal, of the poultry
of heading 0105, fresh, chilled or
frozen.
– از مرغ و خروس از نوع خانگی: – Of fowls of the species Gallus
domesticus:
02071100 – – بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 10 – – Not cut in pieces, fresh or chilled
02071200 – – بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 10 – – Not cut in pieces, frozen
020713 – – قطعات و احشاء، تازه یا سرد کرده – – Cuts and offal, fresh or chilled
02071310 – – – قطعات تازه یا سرد کرده مرغ 40
02071320 – – – احشاء تازه یا سرد کرده مرغ 40
– – قطعات و احشاء منجمد: – – Cuts and offal, frozen:
02071410 – – – خمیر 55  8 – – – Paste
02071490 – – – سایر 55 – – – Other
– از بوقلمون : – Of turkeys:
02072400 – – بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده 40 – – Not cut in pieces, fresh or chilled
02072500 – – بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 40 – – Not cut in pieces, frozen
02072600 – – قطعات و احشاء تازه یا سردکرده 55 – – Cuts and offal, fresh or chilled
– – قطعات و احشاء، منجمد: – – Cuts and offal, frozen:
02072710 – – – خمیر 55 – – – Paste
02072790 – – – سایر 55 – – – Other
– از مرغابی ها : – Of ducks:
02074100 – – بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 40 – – Not cut in pieces, fresh or chilled
02074200 – – بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 40 – – Fatty livers, fresh or chilled
02074300 – – جگر چرب، تازه یا سردکرده 40 – – Other, fresh or chilled
02074400 – – سایر، تازه یا سردکرده 40 – – Other, fresh or chilled
02074500 – – سایر، منجمد 40 – – Other, frozen
– از غازها : – Of geese
02075100 – – بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 40 – – Not cut in pieces, fresh or chilled
02075200 – – بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 40 – – Not cut in pieces, frozen
02075300 – – جگر چرب، تازه یا سردکرده 40 – – Fatty livers, fresh or chilled
02075400 – – سایر، تازه یا سردکرده 40 – – Other, fresh or chilled
02075500 – – سایر، منجمد 40 – – Other, frozen
02076000 – مرغ شاخدار 40 – of guinea fowels
0208

سایرگوشتها و احشاء خوراکی، تازه، سرد کرده یا منجمد.

Other meat and edible meat offal,
fresh, chilled or frozen.
02081000 – از خرگوش اهلی یا وحشی 20 9 – Of rabbits or hares
02083000 – از میمو نها (Primates) 20 9 – Of primates
02084000 – از نهنگ، دولفین و خوک های دریایی (پستانداران از 40 00
و گاو (Manatees) گاو آبی ؛(Cetacea نوع ستآسه (Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugong) دریایی
20 9 – Of whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea); of
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
02085000 – از خزندگان (ازجمله مار و لا کپشت دریایی) 20 9 – Of reptiles (including snakes and
turtles)
02086000 از شترها و سایر گونه های شتر ( Camelidae ) 20 9 – of Camels and other camelids (camelidae )
02089000 – سایر 20 9 – Other
0209

پیه خوک بدون گوشت لخم، چربی خوک و چربی پرندگان خانگی، آب نکرده یا به نحوی دیگر استخراج

نشده، تازه، سردکرده، منجمد، نمک زده، در آب نمک،

خشک کرده یا دودی.

Pig fat, free of lean meat, and poultry
fat, not rendered or otherwise
extracted, fresh, chilled, frozen, salted,
in brine, dried or smoked.
02091000 – از خوکها 4 9 – of pig
02099000 – سایر 4 9 – other
0210

گوشت و احشاء خوراکی، نمک زده، در آب نمک، خشک کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا

احشاء.

Meat and edible meat offal, salted, in
brine, dried or smoked; edible flours
and meals of meat or meat offal.
– گوشت حیوانات از نوع خوک: – Meat of swine:
02101100 – – ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان 4 9 – – Hams, shoulders and cuts thereof,
with bone in
02101200 – – سینه (با رگه های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 4 9 – – Bellies (streaky) and cuts thereof
02101900 – – سایر 4 9 – – Other
02102000 – گوشت حیوانات از نوع گاو 40 9 – Meat of bovine animals
– سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا گوشت احشای خوراکی(Offal) : – Other, including edible flours and
meals of meat or meat offal;
02109100 – – از میمون 40 9 – – Of primates
02109200 – – از نهنگ، دولفین و خوک دریایی (پستانداران از نوع (Cetacea گاو آبی (Manatees) و گاو دریایی (Dugongs) و پستانداران از نوع Sirenia 32 9 – – Of whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea); of
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
02109300 – – از خزندگان (از جمله مار و لا کپشت دریایی) 32 9 – – Of reptiles (including snakes and turtles)
02109900 – – سایر 32 9 – – Other