بخشنامه لغو عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه لغو عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن (مهرماه)
تاریخ 1393/7/27
شماره بخشنامه 93/210/40676
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات وواردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

گمرک ایران- مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

گمرک ایران- دفتر صادرات

سلام علکیم

با احترام، به پیوست تصویر مصوبه  شماره 80910/ ت50966 ه مورخ 1393/07/16 هیات محترم دولت مبنی بر لغو مصوبه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29 موضوع عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن به شرح مندرج در مصوبه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید عباس حسینی

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

تصویب نامه هیات وزیران

80610/ ت 50966 ه – تاریخ 1393/07/16

هیات وزیران درجلسه 1393/06/22 به پیشنهاد شماره 60/111519 مورخ 1393/05/19 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

تصویب نامه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29 لغو می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه لغو شده :تصویب نامه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات و واردات با توجه به تشخیص شورای عالی صادرات و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وب ا رعایت تصویب نامه شماره 158764/ت 38846 هـ مورخ 1386.10.1 تصویب نمودند:

1- عوارض صادراتی سنگهای خام و کار نشده به صورت بلوک یا اسلب مشمول ردیف های تعرفه 25161100، 25152000، 25151290، 25151220، 25151210، 25151100، 25161210، 25169090، 25169010، 25162000، 25161290- به میزان هفتاد درصد – 70%- تعیین می شود.

2- عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011100) به میزان پنجاه درصد (50%) تعیین می شود.

3- عوارض صادراتی گندله سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011200) به میزان سی و پنج درصد (35%) تعیین می شود.

4- این تصویب نامه دو ماه پس از ابلاغ الاجرا است. این تصویب نامه در تاریخ 1389.8.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.