شرایط قرنطینه ای واردات چوب گیاه (Colophospermum mopane) Mopane از کشور نامیبیا

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور نامیبیا و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت گیاهی در کشور نامیبیا.
2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:
الف: ضدعفونی محموله  با گاز متیل بروماید: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.
توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.
توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.
ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.
توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد
ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.
3-  چوب ها باید کاملا عاری از پوست وسوراخهای ناشی ازتغذیه لارو های حشرات چوبخوار باشد.

4- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی درهنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است، در غیر اینصورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

5- حمل محموله بایستی به صورت یکسره انجام پذیرد. درصورتی که محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، با توجه به امکان وجود تفاوت های شرایط قرنطینه ای برای کشور ثالث، اخذ تائیدیه قبلی از سازمان حفظ نباتات الزامی است.

6- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

 تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد