تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودرها ساخت داخل

بسمه تعالی
40575/93/178524/40163/33265/113/73/98
10/03/1393
کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140-8/6/88 موضوع تصویب نامه شماره 19122/ت/42281ک مورخ 1/2/88 هیات محترم وزیران مبنی بر تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودرها ساخت داخل با مصرف سوخت کمتراز شش لیتر در یکصد( 100 )کیلومترمسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج درمصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره 16139 مورخ 7/3/93 سازمان ملی استاندارد ونامه های شماره 1561/10/100/93 مورخ 27/2/93 و 6280/10/100/92 مورخ 12/9/92 ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری درخصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید براساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و رعایت کامل مقررات صرفا جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است تصویب نامه مربوطه به خودروهای کم مصرف ،مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه