جدول تعرفه های دموراژ کانتینر | دیرکرد و حق توقف و نرخ سپرده

 

تعرفه دیرکرد عودت کانتینرهای DC و HC در بازه زمانی :

کانتینر ۲۰ فوت  ۱۰ روز اول ۱۱-۲۰ روز ۲۱-۳۰ روز از ۳۱ روز و بیشتر
سال ۹۲        
سال ۹۳ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
 سال ۹۴        
کانتینر ۴۰ فوت ۱۰ روز اول ۱۱-۲۰ روز ۲۱-۳۰ روز از ۳۱ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۲۵۰,۰۰۰  ۳۵۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 ۲- تعرفه دیرکرد عودت کانتینرهای خاص FR , OT در بازه زمانی :

کانتینر ۲۰ فوت ۱۰ روز اول ۱۱-۲۰ روز ۲۱-۳۰ روز از ۳۱ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۲۶۰,۰۰۰  ۳۸۰,۰۰۰  ۶۴۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 

کانتینر ۴۰ فوت ۱۰ روز اول ۱۱-۲۰ روز ۲۱-۳۰ روز از ۳۱ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۵۰۰,۰۰۰  ۷۰۰,۰۰۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 ۳- تعرفه دیرکرد عودت کانتینرهای یخچالی در بازه زمانی :

کانتینر ۲۰ فوت ۴ روز اول ۵-۱۴ روز ۱۵-۲۴ روز از ۲۵ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۳۹۰,۰۰۰  ۵۷۰,۰۰۰  ۹۶۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 

کانتینر ۴۰ فوت ۴ روز اول ۵-۱۴ روز ۱۵-۲۴ روز از ۲۵ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۷۵۰,۰۰۰  ۱,۰۵۰,۰۰۰  ۱,۸۰۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 ۴- وجوه سپرده ( اسناد تضامنی چک / سفته ) برگشت سالم کانتینر غیر نقدی :

مبالغ بر حسب ریال می باشد کانتینر معمولی DC و HC کانتینر خاص FR , OT یخچالی
۲۰ فوت ۴۰ فوت ۲۰ فوت ۴۰ فوت ۲۰ فوت ۴۰ فوت
سال ۹۲
سال ۹۳ ۱۰۰ میلیون ۲۰۰ میلیون ۲۰۰ میلیون ۴۰۰ میلیون ۳۰۰ میلیون ۶۰۰ میلیون
سال ۹۴

توضیحات : 

  •  در صورت افزایش مدت معافیت، تعرفه فوق تابع توافق خاص می باشد. اما به طور کلی بازه های زمانی تغییر نمی یابد.
  •  کانتینرهای معمولی شمامل کانتینرهای DC , HC در هر سایزی می باشد.
  • مانده وجوه سپرده نقدی حداکثر ظرف مدت سه روز کاری می بایستی به صاحبان کالا مسترد گردد.
  • مبنای شروع محاسبه هزینه دیرکرد کانتینرهای ورودی به کشور، روز خاتمه عملیات تخلیه کانتینرها از کشتی در بنادر می باشد.
  • پایان محاسبه حق توقف کانتینرهای صادراتی روز ارائه دستور حمل به خط کشتیرانی خواهد بود.
  • شروع تاریخ اجرای هزینه دیرکرد کانتینر صادراتی روز واگذاری آن از طرف خط کشتیرانی خواهد بود.
  • کانتینر ویژه محمولات خصا مانند ایزوتانک و Bitutainer تابع توافقات خاص و خارج از شمول تعرفه ای می باشد.