شرایط قرنطینه ای وارداتیونجه پلت شده از کشور ایتالیا

شرایط قرنطینه ای واردات یونجه پلت شده (Dehydrated alfalfa pellets) جهت مصرف خوراک دام از کشور ایتالیا

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ایتالیا.
2- ضروری است پلیت های یونجه در پروسه تولید برای مدت حداقل 10 دقیقه از تونل خشک کن با دمای ورودی 400 درجه سانتی گراد و دمای خروجی 90 درجه سانتی گراد عبور کرده و رطوبت پلت ها به کمتر از 10% رسیده باشدو این موضوع در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه قید گردد.
3- محموله بایستی در بسته بندی تمیز ، مناسب و غیر چوبی بوده و عاری از خاک ، بذور علف های هرز و حشرات زنده باشد.
4- در صورت استفاده از پالتهای چوبی برای حمل بسته ها رعایت ISPM شماره 15 الزامی است.
5- محموله بایستی عاری از هرگونه بذر باشد.
6- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
9- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید مطابق با بند های یک و دو این شرایط ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.
10- چنانچه انجام هریک از موارد فوق در کشور مبداء امکانپذیر نمی باشد از صدور گواهی بهداشت گیاهی جداً خودداری گردد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.