پاسخ به : برگ سبز گمرکی

#1336
admin
مدیرکل

پشت صفحه پروانه هیچ چیزی نیست.
در پشت صفحه مهرهای درب خروج و مهر بانک و بعضی توضیحات ذیل به صورت دستی درج می شود :
1- تاریخ خروج کالا و وزن خروجی و شماره بیجک
2- مهر بانک ( برای کالاهایی که با بانک گشایش اعتبار شده اند )
3- مهر ” از کوتاژ خارج شد ” ( در بعضی از گمرکات مثل فرودگاه امام و تهران )
4- مهر مستهلک شدن پروانه
5- مهر اسکن شدن پروانه ( تنها در فرودگاه امام )
6- اجازه بارگیری کالا که توسط درب خروج هر گمرکی صادر می شود .