پاسخ به : واردات به ازای صادرات

#1375
admin
مدیرکل

لزومی به خرید پروانه صادراتی ندارین. رویه واردات در مقابل صادرات کاربردی الان ندارد و می توانید با روش غیربانکی و بدون انتقال ارز ثبت سفارش کنید.
ما فرمول را می گوییم شما خود محاسبه کنید :
ارزش سیف کالا * نرخ ارز در گمرک = ارزش ریالی کالا
ارزش ریالی کالا* 26% = حقوق ورودی
( ارزش ریالی کالا + حقوق ورودی) * 6 % = ارزش افزوده
حقوق ورودی + ارزش افزوده = میزان کل پرداختی به گمرک