پاسخ به: سوال در مورد گشایش LC

#14292
زکریا دیرستانی هستم
مدیرکل

با سلام بازرگانی دیرستانی در زمینه فعالیت صادرات نفت گاز به کشورهای عربی نماینده ایران برای معامله های سوختی دوکشورفعالیت بی نظیری داشته ودارد. بازرگانی دیرستانی گازاییل ایران گازاییل به کشورهای خلیج فارس خریداران کشور امارات یکی از بهترین گازاییل d2فقط ایران این محموله رادارد. وتشکروقدردانی از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران که جهت صادرات نفت گاز همکاریهای لازم را با این بازرگانی دیرستانی را داشته اند.