پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

#14684
مهدی شکوری
مدیرکل

منظور از ردیف ۱۴ در مورد کارت بازرگانی با فعالیت حق العملکاری چیست؟