پاسخ به: بارنامه دریایی

#14697
admin
مدیرکل

سلام.
به جز موارد ثبت سفارش و خرید بانکی گمرک کاری به پرداخت و معامله ی طرفین ندارد و اگر شما بتوانید ترخیصیه و قبض انبار را از شرکت حمل و نقل و یا کشتیرانی بگیرید می توانید بار خود را از گمرک ترخیص کنید.