پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

#14739
admin
مدیرکل

جواب طالب بنی عامریان :
بله می توانید حتی بعد از صدور کارت فعالیتی را اضافه یا حذف کنید. اینکارو می بایستی از طریق سامانه و اینترنتی انجام و تغییرات را ثبت کنید. بعد از تایید نهایی توسط اتاق بازرگانی می توانید با فعالیت های جدید اعمال شده ثبت سفارش بکنید.