پاسخ به: پیگیری مرسوله

#15017
admin
مدیرکل

از این قسمت رهگیری کردیم بار شما تو پورتلند تحویل داده شده !
https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction_input
Tracking Number: UA420351903US
Your item was delivered in or at the mailbox at 10:38 am on February 26, 2018 in PORTLAND, OR 97214.
Status
Delivered
February 26, 2018 at 10:38 am
Delivered, In/At Mailbox
PORTLAND, OR 97214