پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

انجمن ها خرید و فروش خارجی راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟! پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

#15063
admin
مدیرکل

در خصوص تعرفه بندی 5 قاعده کلی داریم که جهانی است و کالا می بایستی طبق آن قواعد طبقه بندی شود. کالای شما تعرفه مذکور دارد.
نمی توانید در ذیل 8504 یا هر کد تعرفه دیگری به جز 8546 طبقه بندی کنید.