پاسخ به: سئوال

#15085
admin
مدیرکل

سلام
شما می توانید تنها از معافیت گمرکی برخوردار شوید. بقیه قوانین واردات خودرو را باید رعایت کنید. فقط می توانید از لیست مجاز واردات خودرو وارد کنید.