پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#15569
محمد امینی
مدیرکل

ایا میتوان یکدستگاه دوچرخه از دبی بیاورم؟ و بابت ان گمرگ تعلق میگیرد؟