پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#15604
admin
مدیرکل

چون دسترسی به اظهارنامه ندارم و همچنین با کشتیرانی که صدور ترخیصیه را انجام داده نمی دانم چه کارهایی کرده برای همین فکر جدیدی به ذهن بنده نمی رسد.