پاسخ به: آموزش کار با سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص ( انبارها )

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه انبارها آموزش کار با سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص ( انبارها ) پاسخ به: آموزش کار با سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص ( انبارها )

#15633
سعید
مدیرکل

آیا برای کسی که بعنوان مسئول انبار ثبت نام شده است ، تعهد مالیاتی و قضایی ایجاد خواهد شد؟