پاسخ به: مراحل قرارداد بین دو شرکت جهت صادرات گازوییل

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی مراحل قرارداد بین دو شرکت جهت صادرات گازوییل پاسخ به: مراحل قرارداد بین دو شرکت جهت صادرات گازوییل

#15728
مصطفی۴۳۶۴
مدیرکل

خرید و فروش گازوییل
فروشنده ایرانی و خریدار خارجی