پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#15762
admin
مدیرکل

جواب علی :
می بایستی اجاره نامه ای توسط پدرتان به نام شما برای مغازه تنظیم شود.
آدرس و حساب بانکی مشکلی ندارد که در تهران باشد.
آدرس مغازه به عنوان محل شغل شما شناخته می شود.