پاسخ به: SCO چیست

انجمن ها خرید و فروش خارجی SCO چیست پاسخ به: SCO چیست

#16010
mostafa
مدیرکل

sco
soft corporate offer
پیشنهادهای اولیه فروشنده به خریدار
fco
full corporate offer
پیشنهاد نهایی فروشنده به خریدار