پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#16188
دایان
مدیرکل

لطفا زودتر یکی جواب بده عجله داره بفرسته من گفتم صبرکنه بپرسم