پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

#2098
admin
مدیرکل

بستگی به شهر مقصد دارد. هم از مسیر آذربایجان برده می شود و هم از مسیر ترکیه.
شما می توانید در هر گمرکی که مجاز به رویه صادرات می باشد کار صادرات خود را انجام دهید. نزدیکترین گمرک را به عنوان محل انجام تشریفات گمرکی خود انتخاب کنید.
لیست گمرکات تخصصی را نیز در نظر داشته باشید.