پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

#2106
admin
مدیرکل

البته جنس شما قیر طبیعی می باشد و نمی توان گفت که از مشتقات نفت و گاز می باشد.