پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#21065
مقداد عالس حسینی
مدیرکل

کد خطای9901540004
به چه معناست وچکار باید کرد؟
هنگام دریافت پرینت قبض انبار الکترونیک اینخطا داده میشه