پاسخ به: اینکوترمز FOB

#2163
admin
مدیرکل

در ترم های اینکوترمز همراه با ترم محل را نیز ذکر می کنند. مثل CPT Tehran – CFR Bushehr
BND را بعضی وقتها به جای اسم بندرعباس BANDAR ABBAS ذکر می کنند. یعنی آنهایی که در کار حمل و نقل هستند.
اما شما به محظ احتیاط سوال کنید که آیا منظورشان همان بندرعباس هست یا خیر.
در قراردادها و اسناد نیز از اسم کامل استفاده کنید چون این جور اسامی اختصاری تعریف نشده مبنای اختلاف است.