پاسخ به: گواهی بازرسی

#2189
admin
مدیرکل

در قراردادهای بازرسی شرایط و نحوه بازرسی قید می شود. شما از خریدار خود بپرسید که چه نوع گواهی بازرسی می خواهد، بازرسی کمی یا بازرسی که کیفیت و کمیت را با هم تایید کند؟
هر کدام از بازرسی ها و مبلغ کارمزدشان فرق می کند.
روش کار شرکتهای بازرسی یک متد کلی در دنیا دارد. با توجه به نوع کالا تعداد نمونه فرق می کند. آنها نمونه را خودشان انتخاب می کنند و اگر درست نبود و یا مشکل داشت به گیرنده اعلام می کنند و کسی که نمی خواهد مشتری را که با چنگ و دندان بدست اورده به همین راحتی و با یک اشتباه از دست بدهد. خیلی کم پیش می آید که اینکارو بکنند.